aquasana

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

A Q U A S A N A

 AQUASANA - Zdravá voda    

Karlovy Vary

 

 

IČO: 25234099

Zapsaná u krajského soudu v Plzni

v oddílu 0

ve složce 26/1

F 18059/99/25

dne 23.6.1999

 

nám. Dr. M. Horákové 4,

360 01 Karlovy Vary,

Česká republika

 

 

  Obecně prospěšná a nezisková společnost  AQUSANA – ZDRAVÁ VODA se zabývá ochranou podzemních i povrchových vodních zdrojů, jejich racionálním využitím a navazujícím hygienickým i medicínským výzkumem.

  AQUSANA -  ZDRAVÁ VODA podporuje činnost fyzických a právnických osob usilujících o zlepšení stavu přírodních vodních zdrojů, jejich ochranu a jejich využíváním v souladu s principy trvale udržitelného a ekologicky stabilizovaného životního prostředí.

  S veřejně prospěšnou společností  AQUASANA – ZDRAVÁ VODA  spolupracují odborníci z různých odvětví vodního hospodářství, hydrologie, hydrogeologie, balneologie a balneotechnika.  Jejich prostřednictvím je zajišťována kvalifikovaná poradenská a expertní služba.

  AQUSANA – ZDRAVÁ VODA organizuje semináře k aktuálním tématům či spolupracuje při realizaci odborných akcí  a vydávání navazujících publikací. Zajišťuje také neziskovou, osvětovou činnost.

  Sídlem veřejně prospěšné společnosti  AQUASANA – ZDRAVÁ VODA jsou Karlovy Vary. Společnost je však připravena poskytovat pomoc a expertízu v celé České republice i v zahraničí.

 

·        Nejméně 1700 milionů obyvatel planety postrádá přístup ke kvalitní pitné vodě a pro 3000 milionů lidí nejsou dostupná základní hygienická a zdravotní zařízení.

·        5 milionů dětí mladších pěti let umírá ročně následkem používání znečištěných zdrojů pitné vody a navazujících potravních řetězců.

·        Pouze méně než jedno procento veškeré vody na naší planetě je možno využít v průmyslu, zemědělství a pro potřeby obyvatelstva. Pouze jednu dvanáctinu z tohoto tak malého množství lze využívat jako vodu pitnou.

·        Přesto i toto omezené množství bude pro lidstvo dostačující pokud se nám všem podaří ochránit vodu proti znečištění a zajistit její spravedlivou distribuci.

·        Koloběh vody na naší planetě je narušován kontaminací vodních zdrojů, likvidací lesa zejména v pramenných oblastech a degradací půdy vyvolanou jejím nadměrným využíváním.

·        Tyto nepříznivé vlivy přispívají ke vzniku povodní, sucha, eroze a sesuvů půdy a zároveň negativně ovlivňují celkový vývoj tvorby vodních zásob.

·        Zvláštní pozornosti zasluhuje voda pod zemí, neboť na každou objemovou jednotku povrchové vody na naší planetě připadají tři tisíce objemových jednotek vody podzemní.

·        Podzemní voda je méně zranitelná než voda povrchová, ale na druhé straně její ochrana vyžaduje hlubší poznání jejího chování a existence.

 

 

 

  Činnost společnosti AQUASANA-ZDRAVÁ VODA je zcela financována ze sponzorských darů a dotací od soukromých osob, firem a společností. Důkazem toho, že se to daří, je úspěšná činnost, která souvisle trvá od doby jejího založení.  

  Váš případný finanční příspěvek bude použit na specifické projekty přispívající k řešení problémů trvale udržitelného rozvoje a ochrany vodních zdrojů. Podpora činnosti AQUASANY bude tak sloužit i ochraně Vašich zájmů v oblasti hospodaření s vodou a efektivního využívání vodních zdrojů.

 

  Jestliže cítíte jako my, že voda je jednou z nejcennějších látek na této planetě a zaslouží si přiměřené ochrany za Vašeho finančního přispění, zašlete laskavě Váš příspěvek na účet obecně prospěšné společnosti  AQUASANA – ZDRAVÁ VODA

                                                     

                                                27 64 39  903 / 0300

 

otevřený u ČSOB Karlovy Vary. Informaci o tom jak bude Váš příspěvek použit, získáte vždy na naší kontaktní adrese:

AQUASANA – ZDRAVÁ VODA

nám. Dr. M. Horákové 4

360 01 Karlovy Vary

E-mail: aquasana@aquasana.cz

jpecekst@volny.cz

karlovy_vary@aquatest.cz

  

Komentář:

 

   Ke dni 15.12.1992 byla založena Nadace AQUASANA - Zdravá voda IĆO 47696826. V souladu se zákonem

č. 227/1997 Sb. byla Nadace AQUASANA - Zdravá voda  trasformována dle zakládací listiny ze dne 22.12.1998 na obecně prospěšnou společnost AQUASANA - ZDRAVÁ VODA. Tato obecně prospěšná společnost byla zapsána Krajským soudem v Plzni do rejstříku obecně prospěšných společností vedených u tohoto soudu, v souladu s § 5 zák. č. 248/95 Sb. pod výše uvedeným názvem, se sídlem Karlovy Vary nám. Dr. Milady Horákové č.p. 4, Identifikační číslo 25234099.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.